T: |
E: bestelling@dekantoorspecialist.be
Hoe bestellen

U kunt 24 uur per dag een bestelling plaatsen via onze webwinkel.

Daarnaast kunt u elke werkdag van 8:00 uur tot 18:00 uur onze winkel bezoeken om persoonlijk door één van onze collega's geholpen te worden. U kunt tevens elke werkdag tussen 9:00 uur en 16.00 uur telefonisch uw bestelling doorgeven.

 
Wij bieden u diverse betalingsmogelijkheden aan:
  • vooruit betaling via overschrijving die u ontvangt na de bestelling.
    Vooruitbetalen houdt in, dat je na het invoeren van je bestelling zelf het openstaande orderbedrag op de bankrekening van stilo's bvba overmaakt. Vermeld bij het handmatig overmaken altijd het factuur nr uit je       pro forma factuur.
  • op rekening dit is enkel mogelijk als bedrijf en na goedkeuring gegevens door onze administratie.
Indien uw bestelbedrag boven de € 60,- ligt, rekenen wij geen verzendkosten. Voor bestellingen onder de € 60,- rekenen wij € 10,00- verzendkosten.
 
Bestellingen die voor 16:00 uur worden besteld, worden binnen 24 uur bij u aangeboden indien voorradig. De bezorging van de bestelling vindt elke werkdag plaats tijdens de normale kantoortijden. Mochten uw openingstijden afwijken van de normale kantoortijden (9:00 uur tot 17:00 uur), neem dan contact op met onze klantenservice.
 
Hoe kan ik een artikel retourneren?
Neemt u contact met ons op om de retouren te bespreken. 
 
Onze algemene voorwaarden:
 

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (verder aan te duiden als 'algemene voorwaarden') van Stilo's bvba te Hulsterweg 82a ondernemingsnummer BE 0847 112 381, hierna te noemen: 'de kantoorspecialist'.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de kantoorspecialst en de koper/besteller/opdrachtgever, hierna te noemen: 'klant'.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.3 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden de kantoorspecialist alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de klant van toepassing verklaart, bindende kantoorspecialst niet, tenzij deze schriftelijk doorde kantoorspecialst zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de kantoorspecialst een mededeling van de klant dat deze de voorwaarden van de kantoorspecialst niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van de kantoorspecialst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.
1.6 De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden geldt in alle situaties als enige geldende algemene voorwaarden.
1.7 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.8 de kantoorspecialst behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Aanbieding en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van de kantoorspecialst zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De klant is ten opzichte van de kantoorspecialist volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de bij een bestelling behorende gegevens. Een gedane bestelling bindt de klant en is onherroepelijk.
2.3 De klant erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs.
2.4 Een overeenkomst tussen de kantoorspecialist en de Klant komt tot stand, wanneer de kantoorspecialist uitvoering aan de opdracht heeft gegeven dan wel schriftelijk of per e-mail, aan het door de klant opgegeven e-mail adres, de overeenkomst te hebben bevestigd.
2.5 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezegging door medewerkers van de kantoorspecialist, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden de kantoorspecialist slechts indien en voor zover deze door de kantoorspecialist schriftelijk zijn bevestigd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
2.6 de kantoorspecialist is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website, telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. de kantoorspecialist garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2.8 Door de kantoorspecialist verstrekte aanbiedingen, prijzen, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.9 Bij een aanbieding kan duidelijk een derde (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, een provider) aangegeven staan. In deze gevallen is de kantoorspecialist geen partij bij de overeenkomst tussen klant en deze derde. Op de overeenkomst tussen de klant en derde zijn de (algemene) voorwaarden van de derde van toepassing. Indien de klant vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract met deze derde, dan dient de klant zich te wenden tot deze derde. de kantoorspecialist kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.
2.10 De klant is gehouden inzake de overeenkomst met van toepassing zijnde derde bij een aanbieding en alle hierbij behorende verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat de klant bij een dergelijke overeenkomst van de kantoorspecialist een korting ontvangt op het aangeschafte product, die pas definitief wordt bij het door de klant nakomen van bijbehorende afspraken (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, abonnementsverplichtingen aan deze derde gedurende een overeengekomen looptijd). Deze korting wordt door klant, op eerste verzoek en binnen 14 dagen, aan de kantoorspecialist gerestitueerd, indien de klant de afspraken (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, het volmaken van de looptijd) of zijn andere verplichtingen ter zake het de overeenkomst met deze derde niet nakomt. De klant verbindt zich hierbij uitdrukkelijk jegens de kantoorspecialist deze verplichtingen na te komen.

3. Prijzen
3.1 de kantoorspecialist zal op haar website en op de facturen duidelijk melding maken van de verschuldigde prijzen en overige toeslagen en kosten, zoals verzend-, administratie- en installatiekosten, alsmede de verschuldigde BTW.
3.2 Alle prijzen in de uitingen van de kantoorspecialist zijn in euro.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3.4 Alle prijzen in de uitingen van de kantoorspecialist zijn exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Deze toeslagen worden wel aangegeven op de winkelwagenpagina op de website van de kantoorspecialist en tijdens het afronden van de bestelling.
3.5 Verzendkosten (ook wel administratiekosten of behandelingskosten genoemd) zijn niet inbegrepen in de productprijzen en bedragen €10.00 per bestelling/overeenkomst. de franco grens ligt op 60€. In specifieke gevallen kunnen afwijkende bezorgkosten gerekend worden. De te betalen bezorgkosten worden altijd aangegeven op de winkelwagenpagina op de website van de kantoorspecialist en tijdens het afronden van een bestelling.
3.6 De in uitingen van de kantoorspecialist vermelde behandelingskosten gelden voor aflevering in Belgie. De klant zal zelf dienen te zorgen voor de formele uit- en invoer van de producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, douaneformaliteiten en het geschikt maken voor aldaar toegestaan gebruik) in het aangeven land en deze kosten zijn derhalve ook geen onderdeel van de door de kantoorspecialist berekende behandelingskosten.
3.7 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of als extra optie is mee besteld. Indien de kantoorspecialist zorg draagt voor installatie zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.
3.8 Alle door de kantoorspecialist genoemde prijzen gelden alleen in geval van complete en onvoorwaardelijke vooruitbetaling zonder mogelijkheid tot storneren. de kantoorspecialist kan andere betalingsmogelijkheden aanbieden aan de klant en in dat geval een extra bijdrage in de kosten of ter compensatie van de betalingsrisico’s verlangen. De klant kan deze keuze aangeven op de winkelwagenpagina op de website van de kantoorspecialist waarna de extra kosten (na het opslaan van de wijziging) op deze winkelwagenpagina en tijdens afronden van de bestelling getoond zullen worden
3.9 De prijzen van producten uit het assortiment van de kantoorspecialist wijzigen met regelmaat. Te allen tijde is de tijdens een bestelling laatste actuele prijs geldend. Prijzen worden pas vast tijdens de uiteindelijke afronding van de bestelling (en worden aan de klant meegedeeld voordat deze de bestelling dient te bevestigen).
3.10 Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de kantoorspecialist worden gecorrigeerd. Bestelling voor producten met verkoopprijzen die duidelijk fout zijn, of ontbreken, worden niet geaccepteerd.
3.11 Bij vooruitbetaling wordt ervan uitgegaan dat de klant diezelfde dag nog voor betaling via de bank zorg draagt. Als de betaling in deze situaties door de klant pas later wordt uitgevoerd heeft de kantoorspecialist in geval van verhoogde kosten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, verhoogde productprijzen, verhoogde behandelings- en betalingskosten, of verhoogde wettelijke toeslagen) het recht deze alsnog door te berekenen.
3.12 Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voorwaarden, staat een vermelding op de website van de kantoorspecialist.
3.13 Prijzen van aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.14 Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele overeenkomst. Er kunnen geen rechten uit ontleend worden voor andere overeenkomsten.

4. Betalingen
4.1 de kantoorspecialist hanteert diverse betalingsmethoden. Aangeboden betalingsmethoden kunnen per klant verschillen en kunnen afhankelijk zijn van (betaal-)gedrag in het verleden, kredietwaardigheid, authenticatie of autorisatie. De klant kan de gewenste betalingsmethode kiezen op de winkelwagenpagina van de de kantoorspecialist website. Afhankelijk van de gekozen bestelmethode kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden aan de klant om deze betaling mogelijk te maken.
4.2 de kantoorspecialist kan voor betalingen gebruik maken van derden (zoals banken en erkende payment providers) en betalingen vinden dan plaats volgens de richtlijnen van de betreffende organisatie.
4.3 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt. Voor overige weigeringen (waarbij ook het niet afhalen in verband met afwezigheid bij aflevering toe wordt gerekend) zal de klant de gemaakte behandelingskosten van de verzending vermeerderd met de kosten voor de complete afhandeling van terugzending in rekening gebracht worden.
4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient een gefactureerde betaling te geschieden door storting of overmaking op een door de kantoorspecialist aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van de kantoorspecialist vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
4.5 Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens de kantoorspecialist op te schorten.
4.6 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is de kantoorspecialist gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan de kantoorspecialist verschuldigd en bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 150 euro.
4.7 Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling.
4.8 Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd in overleg met, en na schriftelijke bevestiging van, de kantoorspecialist. In alle andere gevallen zal in geval van een deelbetaling het niet tijdig betaalde deel ook aangemerkt worden als een niet nagekomen betalingsverplichting.
4.9 Door de Klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.
4.10 In geval van niet-tijdige betaling is de kantoorspecialist bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.11 Indien de kantoorspecialist, nadat de klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan klant richt, dan doet dit niet af aan andere artikelen in deze algemene voorwaarden.
4.12 Indien een gedeelte van een betaling of factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, voldaan dienen te worden.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de kantoorspecialist heeft voldaan. In geval van leveringen van software verkrijgt de klant alleen de gebruiksrechten en wordt de klant nimmer eigenaar van de software. De auteursrechten berusten bij de fabrikant.
5.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de klant. Voordat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden is de klant gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.3 De klant is niet gerechtigd de producten, voordat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden, te belasten, te verkopen, te verhuren, door te leveren, in gebruik te geven, te verpanden , te vervreemden of anderszins te bezwaren. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van de kantoorspecialist te bewaren.
5.4 Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De zakelijke klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan de kantoorspecialist eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van zakelijke klant haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
5.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement is de klant verplicht de kantoorspecialist onverwijld te berichten en dient de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van de kantoorspecialist.
5.6 In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met de kantoorspecialist (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, de betalingsverplichting) niet of niet volledig nakomt, is de kantoorspecialist gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de kantoorspecialist tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
5.7 De klant stemt toe om op eerste verzoek van de kantoorspecialist of door de kantoorspecialist aan te wijzen (rechts)personen, de producten waarvan de feitelijke overdracht van eigendom nog niet heeft plaatsgevonden, ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten mee te nemen.

6. Intellectuele eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door de kantoorspecialist vervaardigde en/of ter beschikking gestelde producten, informatie, mededelingen of andere uitingen berusten uitsluitend bij de kantoorspecialist of diens toeleverancier. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging is uitgesloten. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
6.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam de kantoorspecialist, de website van de kantoorspecialist, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van de kantoorspecialist opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door de kantoorspecialist of een aan de kantoorspecialist gelieerde onderneming of persoon.
6.3 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
6.4 De klant staat in voor het juiste gebruik van softwareproducten in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant.

7. Levering en levertijden
7.1 De website van de kantoorspecialist geeft op de productpagina van ieder product in beginsel aan of dit bij de kantoorspecialist of bij haar importeurs/distributeurs in voorraad is en kan in andere situaties een indicatie geven wanneer het product weer verwacht wordt. Levering van producten wordt geïnitieerd zodra alle producten van een bestelling op voorraad zijn en de volledige betaling voor de betreffende bestelling op haar bankrekening ontvangen is (tenzij met de klant een andere voor de klant toegestane betaling is overeengekomen).
7.2 Indien de kantoorspecialist voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal levering nooit eerder geïnitieerd worden dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van de kantoorspecialist.
7.3 Indien een bestelling bestaat uit producten die wel en producten die nog niet kunnen worden geleverd kan de kantoorspecialist op eigen beoordeling of op verzoek van de klant beslissen om de levering van enkele dan wel alle in wel al te leveren producten van de bestelling alvast te initiëren. Alleen als dit op verzoek van de klant gebeurt, zal het deel van de bestelling dat nog nageleverd dient te worden als een aparte bestelling beschouwd worden en zullen de extra kosten en toeslagen opnieuw voor de afzonderlijke bestellingen berekend worden en met de afzonderlijke bestellingen aan de klant doorbelast worden.
7.4 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de kantoorspecialist ernaar om bestellingen die voor 16 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of in het geval van op maat te maken producten. Door de kantoorspecialist genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit de kantoorspecialist niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
7.5 Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre de kantoorspecialist niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. de kantoorspecialist is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.6 Indien een besteld product niet (meer) leverbaar is, is de kantoorspecialist gerechtigd om voor dezelfde prijs een substitueerbaar product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren of de overeenkomst te ontbinden.
7.7 Leveringen vinden plaats op het door de klant bij het afronden van de bestelling aangegeven adres. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
7.8 Indien de Klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang de kantoorspecialist dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. de kantoorspecialist heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
7.9 de kantoorspecialist is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat de kantoorspecialist daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
7.10 de kantoorspecialist is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
7.11 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag de kantoorspecialist de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de klant de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is de kantoorspecialist gerechtigd deze als afzonderlijke bestellingen te beschouwen en afzonderlijk te factureren.
7.12 Zodra de te leveren producten op het overeengekomen afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan duizend euro. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de klant op het moment dat de kantoorspecialist de bestelling aan de vervoerder heeft (laten) afgeven.
7.13 Leveringen van de kantoorspecialist geschieden in principe in Belgie. Indien de klant dit wenst kan de zending ook in Nederland geleverd worden, zonder dat de kantoorspecialist hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. De klant is zelf verantwoordelijk dat alle benodigde formaliteiten voor uitvoer en invoer van Belgie naar het land van de klant geregeld en betaald worden, alsmede dat de producten voldoen (of aangepast worden) aan alle wettelijke eisen die in het land van de klant vereist zijn.

8. Overmacht
8.1 Indien de kantoorspecialist door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
8.2 Onder overmacht van de kantoorspecialist wordt mede verstaan, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen, de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door de kantoorspecialist zijn ingeschakeld, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de kantoorspecialist liggen.
8.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

9. Garantie en reclamering
9.1 de kantoorspecialist staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door de kantoorspecialist geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen, geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De Klant kan zich in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie rechtstreeks tot de fabrikant wenden.
9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie dan wel, indien de Klant voor het product een verlengde garantieverzekering bij de kantoorspecialist heeft afgesloten, gedurende de periode van de garantieverzekering. In het geval van een verlengde garantieverzekering gelden ten aanzien van deze verlengde garantieverzekering uitsluitend de voorwaarden zoals deze door deze garantieverzekering van toepassing is verklaard.
9.3 Een eventuele garantie voor softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden door de licentiegever aan de Klant (licentienemer) gegeven. de kantoorspecialist zelf geeft geen garantie ten aanzien van softwareproducten.
9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien:
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
- type- en serienummers verwijderd of gewijzigd zijn dan wel onleesbaar zijn gemaakt;
- de wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met de kantoorspecialist voortvloeit.
9.5 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 7 dagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan de kantoorspecialist te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op de kantoorspecialist.
9.6 De klant is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door de kantoorspecialist slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan de kantoorspecialist kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het bestelnummer en kopie van de pakbon. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
9.7 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan, afwijkingen met betrekking tot kleuren, afmetingen, en geringe afwijkingen van prestaties en eigenschappen.
9.8 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren.
9.9 Indien de klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van de kantoorspecialist te houden.
9.10 De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door de kantoorspecialist in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie. Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken terzake.
9.11 Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. de kantoorspecialist streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9.12 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de kantoorspecialist de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.13 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.
9.14 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de klant geen rechten ontlenen.
9.15 Reclameringen schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
9.16 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
9.17 De klant is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de klant. de kantoorspecialist is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant onder derden op te slaan.
9.18 Retourzending aan de kantoorspecialist van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de kantoorspecialist, met opgave van het door de kantoorspecialist toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van de kantoorspecialist beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. de kantoorspecialist behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de Klant. de kantoorspecialist zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de kantoorspecialist.
9.19 de kantoorspecialist is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de Consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
9.20 de kantoorspecialist is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien de kantoorspecialist ter voldoening aan haar garantieverplichting producten (of delen ervan) vervangt, worden alle vervangen producten (of delen ervan) eigendom van de kantoorspecialist.
9.21 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden

10. Annulering en bedenktijd
10.1 Een consumentklant mag de via de website van de kantoorspecialist gekochte producten zonder opgave van redenen binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de Consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van de kantoorspecialist beschreven retourprocedure aan de kantoorspecialist te melden en het product binnen 15 kalenderdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan de kantoorspecialist te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en naar het in de retourprocedure verkregen adres. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn, alsmede voor (software)producten waarvan de verzegeling (seal/verpakking) verbroken is of waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd, voor de klant op maat gemaakte producten, speciaal voor de klant bestelde producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, niet in voorraad zijnde producten zoals aangegeven op de betreffende productpagina op de website van de kantoorspecialist), tijdschriften en producten van persoonlijke aard die in aanraking zijn geweest met huid of haar.
10.2 de kantoorspecialist is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
10.3 Indien de consumentklant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 10.1 lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de kantoorspecialist zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentklant betaalde aankoopbedrag, zonodig verminderd met datgene wat vermeld is in 9.19.
10.4 de kantoorspecialist is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.
10.5 Wanneer aan het gekochte product een contract is gekoppeld met een derde (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, een provider) dan dient de consumentklant zich voor uitoefening van het herroepingsrecht te wenden tot deze derde.
10.6 Een klant, die geen consument is, mag de koop van producten niet annuleren. Indien een niet-consument klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van de kantoorspecialist en de winstderving door de kantoorspecialist, te vermeerderen met BTW, aan de kantoorspecialist te vergoeden waarbij een minimum geldt van 25% van de overeengekomen prijs.

11. Aansprakelijkheid
11.1 de kantoorspecialist is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.
11.2 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de niet-consumentklant geen enkele aanspraak op de kantoorspecialist wegens gebreken in de door de kantoorspecialist geleverde producten.
11.3 de kantoorspecialist is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de kantoorspecialist.
11.4 Onverminderd het gestelde in 11.2 en 11.3 is in geval van een aan de kantoorspecialist toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, de kantoorspecialist uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits de kantoorspecialist eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan de kantoorspecialist een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en letselschade.
11.5 De totale aansprakelijkheid van de kantoorspecialist wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan de kantoorspecialist voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen, tenzij de eventueel door de kantoorspecialist afgesloten verzekering in het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert.
11.6 Iedere vordering op de kantoorspecialist, tenzij deze door de kantoorspecialist is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

12. Persoonsgegevens
12.1 de kantoorspecialist zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, dat te lezen is op de website van de kantoorspecialist.
12.2 de kantoorspecialist neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Diversen
13.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kantoorspecialist.
13.2 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover de kantoorspecialist aansprakelijk als ware hij zelf klant.
13.3 Alle via telefoon, e-mail of op de website(s) van de kantoorspecialist gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door de kantoorspecialist te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door de kantoorspecialist verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. de kantoorspecialist verleent daarvoor geen enkele garantie.
13.4 Voor het plaatsen van bestellingen op de website van de kantoorspecialist kan de klant een inlogcode aanvragen via de website van de kantoorspecialist. Deze inlogcode maakt onderdeel uit van de klantidentificatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de klantidentificatie vertrouwelijk te houden. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn klantidentificatie. De klant verwittigt de kantoorspecialist onmiddellijk bij verlies, misbruik of poging tot misbruik van deze inlogcode.
13.5 Wanneer door de kantoorspecialist gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden gedoogd of zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de kantoorspecialist deze algemene voorwaarden soepel toepast.
13.6 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
14.2 Het Weens koopverdrag (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter in Hasselt, dan wel de in de woonplaats van de klant bevoegde rechter, naar keuze van de kantoorspecialist, tenzij anders is overeengekomen.

de kantoorspecialist bvba.